Privacyverklaring

Taalpraktijk Esprit respecteert de privacy van haar klanten. Ik behandel uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk voor het verstrekken van offertes, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten en redactionele diensten en lessen en voor het voeren van de bijbehorende administratie:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Voor het uitvoeren van overeenkomsten voor vertaal- en redactionele diensten verwerk ik persoonsgegevens uit de brontekst die u mij ter vertaling aanbiedt: ik lees en vertaal deze persoonsgegevens, en bewaar ze op een veilige manier.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar. Na deze termijn, of eerder wanneer uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn diensten, zal ik uw persoonsgegevens vernietigen.

Uw rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die ik van u verwerk in te zien en te wijzigen.

U heeft het recht om mij te vragen minder persoonsgegevens van u te verwerken. Voor zover dit niet in strijd is met mijn wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving, zal ik hier gehoor aan geven.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die ik van u verwerk van mij te ontvangen.

Contact

U kunt contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)575 542754 of het contactformulier op deze website.

Doorgifte aan derden

Ik zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor mijn wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving.

Aanpassen privacyverklaring

Taalpraktijk Esprit behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer wet- en regelgeving of mijn dienstverlening daarom vraagt.

Schilderij rechter